Kruh snění On-line

Kruh snění - Sdílení snů v uzavřené skupině. 

Pravidelné setkávání v kruhu - On-line - Google Meet

Rádi byste se dozvěděli více o svých snech, jejich významu a také potenciálu jejich léčivé síly?

Co vás čeká?

- Sdílení snů s lidmi, kteří jsou otevření pro tvořivý a léčivý proces 

- Blesková práce se sny -  technika  od Roberta Mosse

- Naučíte se, jak využít sílu snění pro váš každodenní život

- Práce se zvířecími a duchovními průvodci

- Návrat do snu 

Naučíte se jak využít techniku aktivního snění ve svém životě.

Aktivní snění obsahuje:
 
1) Práci se sny - jejich význam v léčení a aktivní pŕístup k jejich zpracování a využití pro každodenní život.
2) Lucidní snění.
3) Šamanské snění.
4) Synchronicita a bdělost v běžném životě .
 

KDY- Každý týden ve čtvrtek 18- 20 hodin. 

Kde - Na Google Meet.

CENA - 250 Kč

Dreaming Circle - Sharing dreams in a private group. 

Regular circle meetings - Online - Google Meet

Would you like to learn more about your dreams, their meaning, as well as the potential of their healing powers?

What can you expect?

- Sharing dreams with people who are open to the creative and healing process 

- Lightning Work with Dreams - technique by Robert Moss

- You will learn how to harness the power of dreaming for your daily life

- Working with animal and spirit guides

- Return to the dream 

You will learn how to use the active dreaming technique in your life.

 

Active Dreaming includes:

 

1) Working with dreams - their importance in healing and an active approach to their processing and use in everyday life.

2) Lucid dreaming.

3) Shamanic dreaming.

4) Synchronicity and mindfulness in everyday life .

 

WHEN- Every week on Thursdays 6-8 p.m. 

Where - On Google Meet.

PRICE - 250 CZK

 

 

 

Dreaming Circle - Sharing dreams in a closed group. 
 
Regular circle meetings - Online - Google Meet
 
Would you like to learn more about your dreams, their meaning, as well as the potential of their healing powers?
 
What can you expect?
 
- Sharing dreams with people who are open to the creative and healing process 
 
- Lightning Work with Dreams - technique by Robert Moss
 
- You will learn how to harness the power of dreaming for your daily life
 
- Working with animal and spirit guides
 
- Return to the dream 
 
You will learn how to use the akti technique